ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ได้มีมติให้สหกรณ์ฯ รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 - 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.-16.30 น. (เว้นวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ) 

สถานที่รับสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คลิกที่ Download สำหรับดาวน์โหลดไฟล์

35% Complete (success)
35% Complete (warning)