วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562   เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.เสกสรร  นิสัยกล้า  รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ประธานในพิธี  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมประชุมกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กับุคลากร ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานนะบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรในสังกัด ให้สอดคล้องกับภารภารกิจงานแต่ละฝ่าย และในส่วนสาขาให้เจ้าหน้าที่สาขาเป็นผู้ดำเนินการและมอบภาระงานด้านบุคลากรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลหลักและผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
35% Complete (success)
35% Complete (warning)