โกดกงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล ประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ นิสัยกล้า รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะผู้บรหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เข้าร่วม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด "โกดกงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์