ดร.ศิริรักษ์ ธิจิตตัง ฟอสเตอร์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา รับมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล  จากธนาคารออมสิน ได้รับรางวัลชมเชย สายอาชีวศึกษา จากการประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2560 ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ซึ่งธนาคารโรงเรียน บริหารจัดการโดย สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

35% Complete (success)
35% Complete (warning)