คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ ศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

 ระหว่างวันที่  15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 การศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพให้กับนักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน อีกทั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

35% Complete (success)
35% Complete (warning)