โครงการเปิดโลกทัศน์นักบัญชีมืออาชีพเพื่อยกระดับทางการศึกษากับอาเซียน

                 อาจารย์ ดร.ชุติกร ปรุงเกียรติ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดโลกทัศน์นักบัญชีมืออาชีพเพื่อยกระดับทางการศึกษากับอาเซียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม  - 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องชัยพฤกษ์แดง วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยากรโดย อาจารย์พิมพิกา  ลาคำเสน และ อาจารย์วาสนา ศรีมะเรือง  บรรยายในกิจกรรมที่ 1 นักบัญชีมืออาชีพ(Professional Accountant) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบทบาท และความสำคัญของวิชาชีพบัญชี ก่อนออกไปทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

35% Complete (success)
35% Complete (warning)