อาจารย์ ดร.ชุติกร ปรุงเกียรติ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดโลกทัศน์นักบัญชีมืออาชีพเพื่อยกระดับทางการศึกษากับอาเซียน กิจกรรมที่ 2 เปิดโลกทัศน์อาชีพนักบัญชีสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องช้างชมพู ชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐสิทธิ์ สวนอนันตภูมิ ผู้สอบบัญชีอนุญาต และอาจารย์ประจำสถาบันเพ็ญกวิน ซีพีเอ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกเป็นนักคิดวิเคราะห์มีความรู้เท่าทันอาเซียนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
35% Complete (success)
35% Complete (warning)