เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน  2562   เวลา 09.00 น. อาจารย์สำเรียม คุมโสระ หัวหน้าสาขาการบัญชี ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่และนักศึกษาใหม่สาขาการบัญชี ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีตามทักษะการเรียนรู้ทางวิชาชีพบัญชี  ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    ให้นักศึกษามีตวามรู้ความสามารถตามหลักสูตรที่กำหนด การจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ตามหลักสูตรการเรียนการสอน

35% Complete (success)
35% Complete (warning)