เมื่อวันอังคารที่  15  ตุลาคม  2562   เวลา 09.00 น. อาจารย์สำเรียม  คุมโสระ หัวหน้าสาขาบัญชี ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการบัญชี  ร่วมโครงการสัมมนาฝึกงานสาขาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมช้างชมพู  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานทางการปฏิบัติและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อนำไปปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมในอนาคต

35% Complete (success)
35% Complete (warning)