วันอังคารที่  15  ตุลาคม  2562   เวลา 19.00 น. อาจาร์ ดร.เสกสรรค์ นิสัยกล้า รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย อาจารย์สำเรียม  คุมโสระ หัวหน้าสาขาบัญชี คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการบัญชี  ร่วมงาน Good bye senior สาขาการบัญชี ณ ห้องประชุมช้างชมพู  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม  คณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างความร่วมมือความสัมพันธภาพอันดีภายในหมู่คณะ ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง คณาจารย์ และยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม
35% Complete (success)
35% Complete (warning)