คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาชีพบัญชีโครงการสัมนาและการแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 “ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพได้เต็มศักยภาพ และสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ทั้งนี้ทางสาขาการบัญชี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่

1. นางสาวจันทร์ภาพ สืบเพ็ง

2. นางสาวนันทนิต วิสิทธิมูล

3. นางสาวกรรณิการ์ ยินดีงาม

4. นางสาวพัชรี สีคะวัน

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 2 ท่าน คือ

  • 1. อาจารย์อนงค์รักษ์ ชนะภัย

2. อาจารย์กิตติธรา อมรสิน

และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรับรางวัลเหรียญทองแดง นางสาวพัชรี สีตะวันและ นางสาวกรรณิการ์ ยินดีงาม จากทั้งหมด 53 ทีม

35% Complete (success)
35% Complete (warning)