กิจกรรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ Gen Z (Be Ready for Working Life)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ศิริรักษ์ ธิจิตตัง ฟอสเตอร์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับและรับมอบของทื่ระลึก จากผู้จัดกิจกรรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ Gen Z (Be Ready for Working Life) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานจริง ได้รับการบรรยายความรู้จากวิทยากร วิทยากรโดย ครูโอ๊ต - ชานุกฤต เธียรกัลยา ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์