รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2559มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
ทั้งนี้ สถานศึกษาหรือนักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครนักศึกษาสิทธิพิเศษส่งที่ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2559 (วันและเวลาราชการ)

คลิกที่ Download สำหรับดาวน์โหลดไฟล์