ประชาสัมพันธ์การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีได้รวบรวมการแต่งกายของข้าราชการ พนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทราบ โดยบุคลากรที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.rmuti.ac.th/news/view/index.php?ni=007526&nci=3
หัวข้อ การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการแต่งเครื่องแบบและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน