กำหนดการเปิดระบบประเมินการเรียนการสอน (TE) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐   กำหนดการเปิดระบบประเมินการเรียนการสอน (TE) ภาคเรียนที่ 2/2560
  แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการการศึกษา ขอแจ้งกำหนดการเปิดระบบประเมินการเรียนการสอน (TE) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และขอความอนุเคราะห์คณะดำเนินการแจ้งให้สาขาวิชา อาจารย์และนักศึกษาทราบ 
เพื่อเข้าดำเนินการประเมินการเรียนการสอนในระบบ นักศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามช่วงเวลาและไม่ประเมินในวิชาที่ได้ลงทะเบียนจะไม่ สามารถตรวจสอบผลการเรียนในวิชาที่ยังไม่ดำเนินการประเมิน
มีปัญหาการใช้งานติดต่อที่ 
- นางสาวพรรณัฎฎา สุขเต็ม ผู้ดูแลระบบคณะเทคโนโลยีการจัดการ โทร. 044-153062 ต่อ 3020  
- นายธนพล เริ่มปลูก ผู้ดูแลระบบวิทยาเขตสุรินทร์ โทร. 044-153062 ต่อ 1400