การประชุมเปิด - ปิด การตรวจประเมินกิจกรรม7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ดำเนินการจัดพิธี เปิด-ปิด การตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ และรับนโยบายกิจกรรม 7ส จากดร.ศิริรักษ์ ธิจิตตัง ฟอสเตอร์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560