ขอแสดงความยินดีแก่ธนาคารโรงเรียน ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2560

          ดร.ศิริรักษ์ ธิจิตตัง ฟอสเตอร์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา รับมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล  จากธนาคารออมสิน ได้รับรางวัลชมเชย สายอาชีวศึกษา จากการประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2560 ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ซึ่งธนาคารโรงเรียน บริหารจัดการโดย สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์