โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ และกิจกรรมประกวดการออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คทจ. 1209 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

วิทยากรโดย คุณทัศพงศ์ ชาตะวราหะ ผู้จัดการบริษัท เอแอลที ครีเอทีฟ และ นักออกแบบงานภาพเคลื่อนไหวสามมิติอิสระให้กับโฆษณา ละคร และ เกม