โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ และกิจกรรมประกวดการออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ศิริรักษ์ ธิจิตตัง  ฟอสเตอร์ รักษาราชการแทนคณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ และกิจกรรมประกวดการออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-4 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คทจ. 1209 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แก่ นักศึกษาที่สนใจทางด้านแอนิเมชั่น จำนวน 40 คน

วิทยากรโดย อาจารย์ยุทธศักดิ์  ทองแสน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี