รายการ
00001 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ - 23 พ.ย. 2561
00002 : การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านทางร้านโคราชปันกัน - 18 ต.ค. 2561
00003 : กิจกรรม Afternoon Tea - 18 ต.ค. 2561
00004 : โกดกงเกมส์ กีฬาบุคลากร 2561 - 8 ต.ค. 2561
00005 : พิธีเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ เนื่องในประเพณีแซนโฎนตา 2561 - 8 ต.ค. 2561
00006 : โครงการรำลึกวันราชมงคลและพิธีบูชาครูผู้เกษียณอายุราชการ - 8 ต.ค. 2561
00007 : กิจกรรมจัดบุฟเฟ่ขนมจีน จัดโดยสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม - 26 ก.ย. 2561
00008 : กิจกรรม Lunch style อัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยในมื้ออาหารกลางวัน - 21 ก.ย. 2561
00009 : โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ - 21 ก.ย. 2561
00010 : สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 - 14 ก.ย. 2561
00011 : โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านการจัดการด้วนกิจกรรมเสริมหลักสูตร - 14 ก.ย. 2561
00012 : นักศึกษาคว้ารางวัลการประกวดภาพถ่ายมหัศจรรย์เมืองสุรินทร์ - 4 ก.ย. 2561
00013 : ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 22 ส.ค. 2561
00014 : พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 - 10 ส.ค. 2561
00015 : มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ส่งผลงานการประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM) - 2 ส.ค. 2561
00016 : กิจกรรมที่ 2 เปิดโลกทัศน์อาชีพนักบัญชีสู่ประชาคมอาเซียน - 1 ส.ค. 2561
00017 : กิจกรรม Afternoon Tea - 1 ส.ค. 2561
00018 : โครงการเปิดโลกทัศน์นักบัญชีมืออาชีพเพื่อยกระดับทางการศึกษากับอาเซียน - 31 ก.ค. 2561
00019 : พิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล - 31 ก.ค. 2561
00020 : วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ จ.ศรีษะเกษ ดูงาน - 25 ก.ค. 2561
00021 : โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 - 24 ก.ค. 2561
00022 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 6 - 24 ก.ค. 2561
00023 : โครงการตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 5 - 24 ก.ค. 2561
00024 : นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิดูงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ - 24 ก.ค. 2561
00025 : สัมมนาวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(หลักสูตรใหม่ 2561) - 6 ก.ค. 2561
00026 : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน 2 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 2561
00027 : โครงการนำความรู้สู่ชุมชน - 3 ก.ค. 2561
00028 : กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ 21 มิ.ย. 61 - 3 ก.ค. 2561
00029 : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 - 3 ก.ค. 2561
00030 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม - 28 มิ.ย. 2561
00031 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย - 27 มิ.ย. 2561
00032 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 - 20 มิ.ย. 2561
00033 : นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี ศึกษาดูงานคณะฯ - 13 มิ.ย. 2561
00034 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสุรินทร์ - 4 มิ.ย. 2561
00035 : โครงการฝึกปฏิบัติการสถานการณ์จำลองทางบัญชี (Accounting Situation) - 1 มิ.ย. 2561
00036 : โครงการสร้างเครือข่ายและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม - 1 มิ.ย. 2561
00037 : ฝึกอบรมปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 - 25 พ.ค. 2561
00038 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ  - 25 พ.ค. 2561
00039 : โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา - 21 พ.ค. 2561
00040 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ 3/2561 - 21 พ.ค. 2561
00041 : ตรวจ 7 ส ปีการศึกษา 2560 - 21 พ.ค. 2561
00042 : โครงการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน - 13 พ.ค. 2561
00043 : การประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการจัดการ (MC) ครั้งที่ 2/2561 - 12 พ.ค. 2561
00044 : โครงการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส คณะเทคโนโลยีการจัดการ - 12 พ.ค. 2561
00045 : ประชุมเปิด-ปิดการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ - 11 พ.ค. 2561
00046 : กิจกรรม Big Cleaning Day 5 พ.ค. 61 - 5 พ.ค. 2561
00047 : การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 1-2561 - 24 เม.ย. 2561
00048 : ตรวจ 7 ส - 19 เม.ย. 2561
00049 : โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ทล.บ.) คณะเทคโนโลยีการจัดการ - 11 เม.ย. 2561
00050 : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมองค์กร ปี 2561 - 11 เม.ย. 2561
00051 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกสู่ตลาดแรงงานระดับสากล - 5 เม.ย. 2561
00052 : โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ปี 2561 - 2 เม.ย. 2561
00053 : พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - 2 เม.ย. 2561
00054 : โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการจัดการด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร - 2 เม.ย. 2561
00055 : ขอแสดงความยินดีกับรักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ - 30 มี.ค. 2561
00056 : โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน : กิจกรรมส่งเสริมการตลาดหมู่บ้านดงมัน จ.สุรินทร์ - 27 มี.ค. 2561
00057 : คณาจารย์คทจ.ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร”การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ” รุ่นที่ 6 - 23 มี.ค. 2561
00058 : โครงการอบรมภาษาอังกฤษยุคอาเซียนสำหรับบุคคลทั่วไป - 23 มี.ค. 2561
00059 : ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้รักษาราชการแทนคณบดีแสดงวิสัยทัศน์ - 13 มี.ค. 2561
00060 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) - 9 มี.ค. 2561
00061 : โครงการตักบาตรสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ - 28 ก.พ. 2561
00062 : โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานออฟฟิศยุคใหม่ - 27 ก.พ. 2561
00063 : กิจกรรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ Gen Z (Be Ready for Working Life) - 26 ก.พ. 2561
00064 : ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ - 26 ก.พ. 2561
00065 : คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ ศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย - 22 ก.พ. 2561
00066 : อบรมเชิงปฏิบัติการยกร่างและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) - 22 ก.พ. 2561
00067 : คณบดีร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Miskolc และ University of Debrecen ประเทศฮังการี  - 22 ก.พ. 2561
00068 : โครงการเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการThailand 4.0 หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน - 22 ก.พ. 2561
00069 : นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 - 22 ก.พ. 2561
00070 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ และกิจกรรมประกวดการออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ - 2 ก.พ. 2561
00071 : โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ RMUTI Exit Exam - 2 ก.พ. 2561
00072 : โครงการแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 - 24 ม.ค. 2561
00073 : การประชุมความร่วมมือระหว่างคณบดี ๑๑ คณะ - 19 ม.ค. 2561
00074 : นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 - 19 ม.ค. 2561
00075 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ - 19 ม.ค. 2561
00076 : โครงการยุวทูตน้อยเรียนรู้วัฒนธรรมจีน - 19 ม.ค. 2561
00077 : ขอแสดงความยินดีแก่ธนาคารโรงเรียน ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2560 - 15 ม.ค. 2561
00078 : โครงการอบรมเทคนิคการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP และ MySQL - 11 ม.ค. 2561
00079 : คณะผู้บริหารมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แกคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี - 10 ม.ค. 2561
00080 : คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการจัดการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่รองอธิการบดี - 8 ม.ค. 2561
00081 : คณบดีรับมอบกระเช้าของขวัญและให้พรปีใหม่ 2561 - 3 ม.ค. 2561
00082 : การประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ - 27 ธ.ค. 2560
00083 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อนำสู่ตำแหน่งทางวิชาการ - 23 ธ.ค. 2560
00084 : ธนาคารออมสินมอบทุนสนันสนุนกิจกรรมธนาคารโรงเรียน - 19 ธ.ค. 2560
00085 : การประชุมเปิด - ปิด การตรวจประเมินกิจกรรม7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 - 13 ธ.ค. 2560
00086 : โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกและสหกิจศึกษา - 7 ธ.ค. 2560
00087 : มหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้ จังหวัดสุรินทร์ - 27 พ.ย. 2560
00088 : โครงการห่วงใยศิษย์เก่า 11 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
00089 : พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร(2) - 16 พ.ย. 2560
00090 : พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร(1) - 16 พ.ย. 2560
00091 : ประชุมบุคลากร 2560 - 10 พ.ย. 2560
00092 : โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติปี 2561 - 1 พ.ย. 2560
00093 : โครงการการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ - 31 ต.ค. 2560
00094 : ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา รับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ - 25 ต.ค. 2560
00095 : นักศึกษาฝึกปฏิบัติรายวิชาศิลปะประยุกต์ในอุตสาหกรรมบริการ - 5 ต.ค. 2560
00096 : นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้รับรางวัลการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์การประหยัดน้ำ - 26 ก.ย. 2560
00097 : นักศึกษาสาขาวิชามัลติมิเดียรับมอบโล่รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม - 26 ก.ย. 2560
00098 : ประกาศรับสมัครเจ้าหนเาที่และลูกจ้างสหกรณ์ จำนวล 1 ตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด #สนในทักแชทนะ. - 22 ก.ย. 2560
00099 : โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 - 21 ก.ย. 2560
00100 : ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติกู้ยืมฯสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา และผู้กู้ยืมรายใหม่ กองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2560 - 20 ก.ย. 2560
00101 : รับสมัคร นักศึกษามีความสามารถพิเศษ ต่างๆ - 20 ก.ย. 2560
00102 : #ผ่อนผัน #เกณฑ์ทหาร นักศึกษาชาย สัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2539-2540) ที่มีความ - 20 ก.ย. 2560
00103 : กิจกรรม Big Cleaning Day 6 กันยายน 2560 - 13 ก.ย. 2560
00104 : โครงการอบรมจริยธรรมและเสริมสร้างวินัยนักศึกษาต้นแบบคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 - 12 ก.ย. 2560
00105 : โครงการอบรมเชิปฏิบัตรการเพื่อพัณนาความเป็นผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ - 17 ก.ค. 2560
00106 : กำหนดการการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 17 ก.ค. 2560
00107 : โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ - 30 มิ.ย. 2560
00108 : ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้ออำนาจละมุนและทุนการศึกษา : ทุนฟรีมีอยู่ทั่วโลก - 23 มิ.ย. 2560
00109 : โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน - 22 มิ.ย. 2560
00110 : โครงการท่องเที่ยววิถีภูมิปัญญาเชิงวัฒนธรรมชาวกูย - 19 มิ.ย. 2560
00111 : โครงการปั้นกระดาษเป็น(ตัว)เงิน - 15 มิ.ย. 2560
00112 : ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรและนักวิจัย เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน วช. และ สกว. - 13 มิ.ย. 2560
00113 : โครงการหมู่บ้านราชมงคล"การจัดการสินค้าเกษตรชุมชนบ้านดงมัน" - 11 มิ.ย. 2560
00114 : โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ - 11 มิ.ย. 2560
00115 : มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เน้นสอนสนุก - 9 มิ.ย. 2560
00116 : นักศึกษาสหกิจศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง - 24 พ.ค. 2560
00117 : การตรวจติดตามคุณภาพภายใน(IQA)คณะเทคโนโลยีการจัดการ - 24 พ.ค. 2560
00118 : โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร/โครงการประกันคุณภาพปีที่ 4/เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ - 23 พ.ค. 2560
00119 : โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ - 23 พ.ค. 2560
00120 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก - 18 พ.ค. 2560
00121 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 3 เม.ย. 2560
00122 : คณบดีและคณะต้อนรับคณะการประชุมและพัฒนาโจทย์การวิจัยการท่องเทียว - 3 เม.ย. 2560
00123 : สอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. คณะเทคโนโลยีการจัดการ - 28 มี.ค. 2560
00124 : “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกสู่ตลาดแรงงานในระดับสากล” - 28 มี.ค. 2560
00125 : นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ตามรอยเท้าพ่อ“ - 28 มี.ค. 2560
00126 : ร่วมแสดงความยินดีรักษาราชการแทนคณบดี - 28 มี.ค. 2560
00127 : โครงการจิตอาสาตามฝันเพื่อน้อง โดยชมรม Rhetoric - 28 มี.ค. 2560
00128 : คอนเสิร์ตมันส์เพื่อพี่...มันนี่..เพื่อน้อง..ปีที่ 2 - 28 มี.ค. 2560
00129 : ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 - 23 มี.ค. 2560
00130 : ซ้อมย่อยรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - 17 มี.ค. 2560
00131 : กิจกรรม Big Cleaning Day - 10 มี.ค. 2560
00132 : โครงการนักบัญชีมืออาชีพ - 10 มี.ค. 2560
00133 : การแถลงนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีการจัดการ - 9 มี.ค. 2560
00134 : โครงการกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 - 1 มี.ค. 2560
00135 : งานแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค ครั้งที่ 8 - 28 ก.พ. 2560
00136 : โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ RMUTI EXIT EXAM - 28 ก.พ. 2560
00137 : โครงการบริษัทจำลอง - 28 ก.พ. 2560
00138 : โครงการการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองแคน - 28 ก.พ. 2560
00139 : โครงการการแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางบริหารธุรกิจ - 14 ก.พ. 2560
00140 : ขอแสดงความยินดีกับน.ส.ศิริรัตน์ นามโสม น.ส.สุภัสสร งามยิ่ง นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี - 10 ก.พ. 2560
00141 : โครงการนันทนาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์สู่ชุมชน - 8 ก.พ. 2560
00142 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพเบื่องต้น - 8 ก.พ. 2560
00143 : ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ - 6 ก.พ. 2560
00144 : นักศึกษาสาขาSME ปี คว้ารางวัลจากการแข่งทักษะ ณ ม ศรีปทุม - 2 ก.พ. 2560
00145 : โครงการกลยุทธ์การทำการตลาด SMEs พิชิตเงินล้าน - 2 ก.พ. 2560
00146 : กีฬาช้างชมพูเกมส์ 2560 - 2 ก.พ. 2560
00147 : การแข่งขันทักษะทางบัญชี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร - 26 ม.ค. 2560
00148 : โครงการออกนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษา 2559 - 26 ม.ค. 2560
00149 : โครงการการสร้างเครื่อข่ายด้านการท่องเที่ยวกับชุมชนนครบุรีรินทร์ - 25 ม.ค. 2560
00150 : คทจ.บริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ - 25 ม.ค. 2560
00151 : พิธีเปิด “ศูนย์ฝึกประสบการณ์ SME CENTER” - 25 ม.ค. 2560
00152 : กีฬาสานสัมพันธ์ วิยาเขตสุรินทร์ วันที่ 20 มกราคม 2560 - 25 ม.ค. 2560
00153 : งานวันสถาปนามทร.อีสาน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ - 23 ม.ค. 2560
00154 : งานวันสถาปนา 2560 กิจกรรมตักบาตร - 23 ม.ค. 2560
00155 : โครงการยุวทูตน้อยเรียนรู้วัฒนธรรมจีน - 19 ม.ค. 2560
00156 : การแข่งขันกีฬาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ 2560 - 16 ม.ค. 2560
00157 : พิธีทำบุญตักบาตร 2560 - 9 ม.ค. 2560
00158 : มอบกระเช้าของขวัญและขอพรปีใหม่ 2560 - 9 ม.ค. 2560
00159 : การศึกษานอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว - 20 ธ.ค. 2559
00160 : โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติปี 2560 - 19 ธ.ค. 2559
00161 : โครงการนักศึกษาฝึกหัดขาย รุ่น 2 - 15 ธ.ค. 2559
00162 : โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพผู้นำเที่ยวของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม - 9 ธ.ค. 2559
00163 : กิจกรรมรวมพลังแห้งความภักดี ร่วมทำความดี ถวายองค์ภูมิพล - 24 พ.ย. 2559
00164 : ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านราชมงคล แบบมีส่วนร่วม บ้านดงมัน - 23 พ.ย. 2559
00165 : คณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - 23 พ.ย. 2559
00166 : นักศึกษาวิชาการบัญชี ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย. 59 - 23 พ.ย. 2559
00167 : กิจกรรมเยาชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน 2559 - 23 พ.ย. 2559
00168 : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 - 28 ต.ค. 2559
00169 : ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย - 28 ต.ค. 2559
00170 : ผศ.พรรณี แพงวังทอง เป็นประธานในพิธีมอบเอกสารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 - 28 ต.ค. 2559
00171 : พิธีเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ เนื่องในประเพณีแซนโฎนตา 2559 - 28 ต.ค. 2559
00172 : งานเกษียณอายุราชการ 2559 - 23 ก.ย. 2559
00173 : กิจกรรมทำบุญตักบาตร คณะเทคโนโลยีการจัดการ 2559 - 23 ก.ย. 2559
00174 : โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ - 20 ก.ย. 2559
00175 : โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานเพื่อการทำงาน รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2559 - 20 ก.ย. 2559
00176 : โครงการเสริมสร้างวินัยและจราจรของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - 15 ก.ย. 2559
00177 : พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต พิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - 8 ก.ย. 2559
00178 : พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 - 31 ส.ค. 2559
00179 : บุคลากร นักศึกษา ร่วมรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดี - 26 ส.ค. 2559
00180 : ม่วนชื่นสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2558 - 26 ส.ค. 2559
00181 : โครงการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับอาเซียน และโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา - 26 ส.ค. 2559
00182 : นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คว้ารางวัลจากบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - 26 ส.ค. 2559
00183 : นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการตลาด - 26 ส.ค. 2559
00184 : นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ - 26 ส.ค. 2559
00185 : การจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (KM for Change) ประจำปีการศึกษา 2558 - 26 ส.ค. 2559
00186 : ไม้เมือง มันส์เพื่อพี่ มันนี่เพื่อน้อง - 26 ส.ค. 2559
00187 : 30 มี.ค 59 โครงการนัดพบตลาดแรงงาน - 26 ส.ค. 2559
00188 : 4 มี.ค.59 อบรมเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ - 26 ส.ค. 2559
00189 : สาขาการตลาดจัดอบรมเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 มี.ค 59 - 26 ส.ค. 2559
00190 : พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - 15 ส.ค. 2559
00191 : โครงการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2558 - 7 ก.ค. 2559
00192 : โครงการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม - 6 ก.ค. 2559
00193 : อบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) - 1 มิ.ย. 2559
00194 : โครงการออกนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา - 1 มิ.ย. 2559
00195 : โครงการอบรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองแคน - 1 มิ.ย. 2559
00196 : โครงการกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสู่อาเซียน - 1 มิ.ย. 2559
00197 : บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการชิงช้าสวรรค์ โอทอป - 1 มิ.ย. 2559
00198 : โครงการอบรมเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ - 1 มิ.ย. 2559
00199 : โครงการเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพในการนำเสนองานทางด้านบริหารธุรกิจ - 1 มิ.ย. 2559
00200 : องค์กรนักศึกษาเพรงโกะ (PRENGO) ศึกษาดูงานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม - 20 เม.ย. 2559
00201 : โครงการนันทนาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์สู่ชุมชน - 26 ก.พ. 2559
00202 : โครงการอบรมเทคนิคการพัฒนา web Application ด้วยภาษา PSP และMySQL - 26 ก.พ. 2559
00203 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินร์ จัดงานศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - 15 ก.พ. 2559
00204 : งานสภากาแฟ จังหวัดสุรินทร์ - 11 ก.พ. 2559
00205 : โครงการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาคปีที่7 - 5 ก.พ. 2559
00206 : โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทคัดย่อและเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน - 3 ก.พ. 2559
00207 : ครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 3 ก.พ. 2559
00208 : โครงการ สร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกับชุมชนนครบุรีรินทร์( สุรินทร์ บุริรัมย์ นครราชสีมา) รุ่นที่ 1 - 2 ก.พ. 2559
00209 : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกับชุมชนนครบุรีรินทร์ - 2 ก.พ. 2559
00210 : แข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 - 29 ม.ค. 2559
00211 : RMUTI Open House 2016 - 28 ม.ค. 2559
00212 : บุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการร่วมฟังผลการปฏิบัติงานในรอบปีของอธิการบดี - 28 ม.ค. 2559
00213 : โครงการยุวทูตน้อยเรียนรู้วัฒนธรรมจีน - 27 ม.ค. 2559
00214 : แสดงความยินดีกับรักษาราชการแทนคณบดี - 20 ม.ค. 2559
00215 : โครงการ "ทำบุญตักบาตร สานรักสามัคคี วันคล้ายวันสถาปนา มทร.อีสาน ประจำปี 2559" - 20 ม.ค. 2559
00216 : การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 - 18 ม.ค. 2559
00217 : หลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 - 15 ม.ค. 2559
00218 : โครงการเทคนิคการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย - 15 ม.ค. 2559
00219 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ - 24 ธ.ค. 2558
00220 : โครงการประกวดสุนทรพจน์ - 15 ธ.ค. 2558
00221 : พิธีเปิดโครงการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ - 17 พ.ย. 2558
00222 : ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีการจัดการ - 6 พ.ย. 2558
00223 : ธนาคารโรงเรียน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ รับมอบทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสินประจำปี 2558 - 6 พ.ย. 2558
00224 : ปล่อยปลามหากุศล 2558 - 27 ต.ค. 2558
00225 : ช้างชมพูเกมส์ ครั้งที่ ๔ ประจำปี 2558 - 27 ต.ค. 2558
00226 : บรรยายพิเศษ "วิถีวัยรุ่นไทย เตรียมตัวอย่างไร เมื่อไทยก้าวเข้าสู่อาเซียน" - 21 ต.ค. 2558
00227 : โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 2557 - 13 ต.ค. 2558
00228 : กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2558 - 30 ก.ย. 2558
00229 : งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 - 24 ก.ย. 2558
00230 : โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว) - 14 ก.ย. 2558
00231 : พิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์ 2558 - 14 ก.ย. 2558
00232 : พิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะ อนุสาวรีย์ อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต - 14 ก.ย. 2558
00233 : Freshy Night RMUTI 2015 - 14 ก.ย. 2558
00234 : กิจกรรมปิดประชุมเชียร์ 2558 - 14 ก.ย. 2558
00235 : โครงการอบรมจริยธรรมและเสริมสร้างนักศึกษาต้นแบบคุณธรรม 2557 - 14 ก.ย. 2558
00236 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) - 14 ก.ย. 2558
00237 : ประชุมเชียร์น้องใหม่ 58 - 14 ก.ย. 2558
00238 : รับมอบของที่ระลึก หจก. นิสสัน สุรินทร์ - 14 ก.ย. 2558
00239 : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาสู่อาเซียน - 14 ก.ย. 2558
00240 : โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2558 - 14 ก.ย. 2558
00241 : โครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมการออม - 14 ก.ย. 2558
00242 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 - 25 ส.ค. 2558
00243 : กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ - 25 ส.ค. 2558
00244 : โครงการเทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ ปี 2558 - 25 ส.ค. 2558
00245 : กิจกรรมมุ่งสู่การพัฒนาตนเอง โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านราชมงคลแบบมีส่วนร่วม บ้านดงมัน จังหวัดสุรินทร์ - 25 ส.ค. 2558
00246 : โครงการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Conversation for daily life. ) - 25 ส.ค. 2558
00247 : โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสุรินทร์จากภาพเก่าและเรื่องเล่า - 25 ส.ค. 2558
00248 : กิจกรรมพัฒนาร้านค้าชุมชน - 25 ส.ค. 2558
00249 : โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และวิชาชีพเฉพาะ - 11 มิ.ย. 2558
00250 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจตัดทำมคอ.3 และ มคอ. 4 - 9 มิ.ย. 2558
00251 : โครงการพัฒนาทักษะการสืบค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ - 5 มิ.ย. 2558
00252 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ - 5 มิ.ย. 2558
00253 : โครงการ พี่สร้างสรรค์ น้องสืบสาน - 5 มิ.ย. 2558
00254 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกอบอาชีพอิสระ - 3 มิ.ย. 2558
00255 : โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการการบริหารจัดการการผลิตให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแบบการแต่งกายพื้นบ้าน - 3 มิ.ย. 2558
00256 : การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน /2557 - 28 พ.ค. 2558
00257 : ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองทางบัญชี - 25 พ.ค. 2558
00258 : อบรมถ่ายภาพเบื้องต้น Canon Station ครั้งที่ 2 - 15 พ.ค. 2558
00259 : โครงการเตรียมความพร้อมบัญฑิตสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน - 29 เม.ย. 2558
00260 : ม่วนชื่นสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย - 24 เม.ย. 2558
00261 : กีฬาฟุตบอลประเพณี 8 เม.ษ.58 - 24 เม.ย. 2558
00262 : โครงการการบริหารการค้าปลีกสู่ชุมชน - 15 เม.ย. 2558
00263 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น - 16 มี.ค. 2558
00264 : พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - 27 มี.ค. 2558
00265 : โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน ปีที่ 4 - 6 มี.ค. 2558
00266 : กิจกรรมประกวด การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ - 2 มี.ค. 2558
00267 : โครงการอบรมถ่ายภาพเบื้องต้น Canon Station by CII Regional Lower-Northeast - 26 ก.พ. 2558
00268 : โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ - 20 ก.พ. 2558
00269 : โครงการแนะแนวให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านรุน - 17 ก.พ. 2558
00270 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ศึกษาดูงาน - 17 ก.พ. 2558
00271 : คทจ.ขึ้นทะเบียน นศ.โควต้า - 16 ก.พ. 2558
00272 : การพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเพื่อการใช้การภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน - 16 ก.พ. 2558
00273 : โครงการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค 2558 - 13 ก.พ. 2558
00274 : การพัฒนาทักษะความเชียวชาญเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - 2 ก.พ. 2558
00275 : โครงการแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศสู่วิชาชีพบัญชี - 23 ม.ค. 2558
00276 : กีฬาบุคลากรสัมพันธ์ และงานเลี้ยงปีใหม่รำวงย้อนยุค - 23 ม.ค. 2558
00277 : วันสถาปนามหาวิทยาลัย 2558 - 21 ม.ค. 2558
00278 : ปฐมนิเนศนัดศึกษาศึกงานการบัญชีและการเท่องเที่ยว - 9 ม.ค. 2558
00279 : อบรมภาษากัมพูชา 7-1-58 - 9 ม.ค. 2558
00280 : การแถลงนโยบายและแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย และสวัสดีปีใหม่ 2558 - 29 ธ.ค. 2557
00281 : สภากาแฟ ณ วิทยาเขตสุรินทร์ - 26 ธ.ค. 2557
00282 : โครงการสัมมนาแนวทางส่งเสริมศักยภาพนักบัญชี - 20 ธ.ค. 2557
00283 : การซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 - 11 ธ.ค. 2557
00284 : รักษ์มหาวิทยาลัย หัวใจสีเขียว 2557 - 8 ธ.ค. 2557
00285 : เทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ ตามเสด็จประพาส ชมธรรมชาติหลากหลาย - 7 ธ.ค. 2557
00286 : งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 - 7 ธ.ค. 2557
00287 : อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ - 7 ธ.ค. 2557
00288 : ทำบุญคณะประจำปี 2557 - 7 ธ.ค. 2557
00289 : วิทยาเขต สกลนครดูงานสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม - 28 พ.ย. 2557
00290 : ถวายรายงาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา - 20 พ.ย. 2557
00291 : การลงนาม ความร่วมมือด้านพลังงาน - 19 พ.ย. 2557
00292 : ประชุมคณะกรรมการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ - 13 พ.ย. 2557
00293 : งานสัมมนาวิชาการ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาคนเลี้ยงช้าง และหมอช้าง ครั้งที่ 2 - 12 พ.ย. 2557
00294 : ประชุมคณะกรรมการบริหาร(MC)คณะเทคโนโลยีการจัดการ - 10 พ.ย. 2557
00295 : คณะเทคโนโลยีการจัดการอนุรักษ์ผ้าไทยในวันลอยกระทง 2557 - 5 พ.ย. 2557
00296 : คทจ. ยินดีต้อนรับว่าที่ ดร. - 4 พ.ย. 2557
00297 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ - 3 พ.ย. 2557
00298 : ประชุมตรวจอาคารเรียนรวม - 25 ต.ค. 2557
00299 : ปฐมนิเทศ บุคลากรใหม่ คทจ. - 20 ต.ค. 2557
00300 : คทจ. จับมือ แม็คโคร สานต่อ“โครงการมิตรแท้โชห่วย” - 9 ต.ค. 2557
00301 : คทจ คว้ารางวัลประเมินคุณภาพการศึกษา - 8 ต.ค. 2557
00302 : สำรวจพื้นที่ข้อมูลเปิดสถานศึกษาสังกัด ของ มทร.อีสาน - 8 ต.ค. 2557
00303 : ปล่อยปลามหากุศล ทำดีจากวันแม่ถึงวันพ่อ - 8 ต.ค. 2557
00304 : กีฬาช้างชมพูเกมส์ 2557 - 30 ก.ย. 2557
00305 : พิธีแซนโฎนตา 2557 - 22 ก.ย. 2557
00306 : เวทีเสวนา ระบบการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ - 22 ก.ย. 2557
00307 : งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ อาจารย์ลัดดา แต้นุกูล - 19 ก.ย. 2557
00308 : กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2557 - 11 ก.ย. 2557
00309 : ส่วนงานวิเทศสัมพันธ์ ม.พระตะบองตรวจเยี่ยมศึกษาดูงาน - 11 ก.ย. 2557
00310 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว - 4 ก.ย. 2557
00311 : "โครงการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น" ภูมิปัญญาท้องถิ่นในดินแดนช้างใหญ่ 2557 - 4 ก.ย. 2557
00312 : โครงการอบรมสร้างเสริมจริยธรรมนักศึกษา คทจ 2557 - 29 ส.ค. 2557
00313 : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาสู่อาเซียน - 28 ส.ค. 2557
00314 : จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ศึกษาดูงาน - 22 ส.ค. 2557
00315 : พิธีไหว้ครู "รำลึกบูรพาจารย์" ประจำปีการศึกษา 2557 - 22 ส.ค. 2557
00316 : การประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ - 22 ส.ค. 2557
00317 : โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทคัดย่อและเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน” - 19 ส.ค. 2557
00318 : การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2557 - 18 ส.ค. 2557
00319 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวิดีโอย่างมืออย่างชีพ”ครั้งที่2/2557 - 15 ส.ค. 2557
00320 : ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 - 13 ส.ค. 2557
00321 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่"ชัยพฤกษ์แดง"ประจำปี2557 - 13 ส.ค. 2557
00322 : การอบรม การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย Augmented Reality (AR)AR - 7 ส.ค. 2557
00323 : ร่วมแสดงความยินดีรักษาราชการแทนคณบดี - 30 ก.ค. 2557
00324 : อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล” - 24 ก.ค. 2557
00325 : ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 - 21 ก.ค. 2557
00326 : มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยในกิจกรรม “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์” - 10 ก.ค. 2557
00327 : โครงการอบรมบัญชีครัวเรือนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป - 9 ก.ค. 2557
00328 : ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน - 3 ก.ค. 2557
00329 : ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ AUCC - 2 ก.ค. 2557
00330 : โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน บ้านดงมัน 2557 เทคนิคการเลี้ยงไก่พื้นเมือง - 1 ก.ค. 2557
00331 : โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน บ้านดงมัน 2557 การเพาะเห็ดเพื่อสร้างรายได้ - 30 มิ.ย. 2557
00332 : โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน บ้านดงมัน 2557 เทคนิคการปลูกผักอินทรีย์ - 30 มิ.ย. 2557
00333 : โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน บ้านดงมัน 2557 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเจรียงนอรแกว - 30 มิ.ย. 2557
00334 : ตรวจประเมินคณบดีผ่านระดับดีมาก (4.90) - 23 มิ.ย. 2557
00335 : โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทคัดย่อ และเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน - 23 มิ.ย. 2557
00336 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 4ปี - 10 มิ.ย. 2557
00337 : ตรวจ SAR ระดับสาขา คทจ. - 4 มิ.ย. 2557
00338 : ชมรมไอเอสมีเดียรวมใจพี่ถึงน้อง - 3 มิ.ย. 2557
00339 : โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2 มิ.ย. 2557
00340 : โครงการอบรม การพัฒนาตัวชี้วัดการศึกษาคุณภาพ - 22 พ.ค. 2557
00341 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวิดีโอย่างมืออย่างชีพ” - 22 พ.ค. 2557
00342 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ E-Learning 2014 - 25 เม.ย. 2557
00343 : สงกรานต์ คทจ. 57 รดน้ำทำบุญอิ่มเอมเปรมใจ - 17 เม.ย. 2557
00344 : ราชมงคลสุรินทร์ร่วมรำงานบวงสรวงฉลองสืบศรัทธา พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง - 11 เม.ย. 2557
00345 : ประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตสุรินทร์ 2557 - 9 เม.ย. 2557
00346 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสาขาวิชาระบบสารสนเทศด้านการออกแบบและพัฒนาบทเรียนช่วยสอน - 2 มี.ค. 2557
00347 : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2557 - 27 ก.พ. 2557
00348 : โครงการแข่งขันทักษะทางบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ - 26 ก.พ. 2557
00349 : นักศึกษาสารสนเทศ คว้ารางวัลระดับดี งาน AUC2 2014 - 26 ก.พ. 2557
00350 : โครงการมหกรมภาษาสู่ประชาคมอาเซียน - 20 ก.พ. 2557
00351 : งานไอทีเดย์ และอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อุปกรณ์สำนักงานและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ - 20 ก.พ. 2557
00352 : โครงการเพิ่มศักยภาพนักการตลาดมืออาชีพ - 21 ก.พ. 2557
00353 : การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค 2557 - 20 ก.พ. 2557
00354 : Happy new year 2014 Back to school - 13 ม.ค. 2557
00355 : โครงการพัฒนาหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล - 7 ม.ค. 2557
00356 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ศศ.บ. การท่องเที่ยว - 7 ม.ค. 2557
00357 : นักศึกษาการตลาด รับสามรางวัล - 12 ธ.ค. 2556
00358 : งานประเพณีลอยกระทง 2556 - 19 พ.ย. 2556
00359 : สาขาวิชาการตลาด รับสามรางวัล - 6 พ.ย. 2556
00360 : พิธีทำบุญเลี้ยงพระคณะเทคโนโลยีการจัดการ 56 - 4 พ.ย. 2556
00361 : ซ้อมรับปริญญานักศึกษาที่สำเร็จศึกษา 2555 - 1 พ.ย. 2556
00362 : ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 1/2556 - 10 ต.ค. 2556
00363 : คทจ.ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสานใต้ - 7 ต.ค. 2556
00364 : แสดงความยินดีท่านรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตฯ - 7 ต.ค. 2556
00365 : การประชุมความร่วมมือระหว่างคณบดี 12 คณะ - 30 ส.ค. 2556
00366 : โครงการวันแม่แห่งชาติ เทิดไท้องค์ราชินี ตอน ศิลปะการเต้นรำอาเซียน - 14 ส.ค. 2556
00367 : โครงการพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการการทำบัญชีครัวเรือน - 14 ส.ค. 2556
00368 : โครงการแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศสู่วิชาชีพบัญชี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - 14 ส.ค. 2556
00369 : โครงการอบรมจริยธรรมและเสริมสร้าง นักศึกษาต้นแบบคุณธรรมคณะเทคโนโลยีการจัดการ - 14 ส.ค. 2556
00370 : การอบรมพัฒนาธุรกิจค้าปลีกกับแมคโคร - 13 ส.ค. 2556
00371 : พิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียน - 9 ส.ค. 2556
00372 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารโรงเรียน - 7 ส.ค. 2556
00373 : อบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว - 5 ส.ค. 2556
00374 : ปรึกษาหาแนวทางร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในกัมพูชา - 29 ก.ค. 2556
00375 : งานวิจัย RMUTCON Rajamangala University of Technology Bangkok Thailand 2013 - 26 ก.ค. 2556
00376 : การเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม - 26 ก.ค. 2556
00377 : สนุกสนานต้านยาเสพติดกีฬาช้างชมพูเกมส์ 2556 - 24 ก.ค. 2556
00378 : โครงการ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ไทย-ลาว-กัมพูชา ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฏาคม 2556 - 15 ก.ค. 2556
00379 : อบรบภาษาอังกฤษ เพื่อเขียนบทคัดย่อ ในงานวิจัย130756 - 15 ก.ค. 2556
00380 : โครงการ “การจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (KM for Change)”หัวข้อเรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้ สู่การจัดการเรียนการสอน” - 15 ก.ค. 2556
00381 : ประกันคุณภาพ - 16 มิ.ย. 2556
00382 : อบรมการสอนผู้เรียนเป็นสำคัญ - 16 มิ.ย. 2556
00383 : โครงการอบรมให้คำปรึกษาผ่านทางช่องทางสังคมออนไลน์ - 2 พ.ค. 2556
00384 : โครงการขอตำแหน่งผลงานทางวิชาการ - 2 พ.ค. 2556
00385 : สงกรานต์คณะเทคโนโลยีการจัดการ 2556 - 11 เม.ย. 2556
00386 : ประเพณีสงกรานต์ มทร.อีสาน สุรินทร์ - 9 เม.ย. 2556
00387 : อบรมการเขียนงานวิจัย - 4 เม.ย. 2556
00388 : เรียนการตลาดเป็นได้แค่เซลล์แมนหรือผู้คุมความสำเร็จ - 27 มี.ค. 2556
00389 : ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 5 - 21 มี.ค. 2556
00390 : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2556 - 14 มี.ค. 2556
00391 : การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค - 22 ก.พ. 2556
00392 : สวัสดีปีใหม่ ราตรีแต่งกายแฟนซีนานาชาติ - 10 ม.ค. 2556
00393 : กีฬาสานสัมพันธ์ 8 มกราคม 2556 - 10 ม.ค. 2556
00394 : ตักบาตรปีใหม่คณะ 8 มกราคม 2556 - 10 ม.ค. 2556
00395 : ปีใหม่ 56 มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ - 27 ธ.ค. 2555
00396 : สภากาเฟ 13 ธค. 55 - 13 ธ.ค. 2555
00397 : วันพ่อแห่งชาติ 5 ธค 55 - 5 ธ.ค. 2555
00398 : ลอยกระทง 2555 - 4 ธ.ค. 2555
00399 : ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต 2554 - 21 พ.ย. 2555
00400 : ชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก(รอบสาม) - 19 พ.ย. 2555
00401 : 12TH ราชมงคลอีสานเมืองช้าง มินิฮาล์ฟมาราธอน - 19 พ.ย. 2555
00402 : ประชุมเตรียมงานซ้อมพระราชทาน - 14 พ.ย. 2555
00403 : นิเทศนักศึกษาฝึกงานรอบที่ 1 - 14 พ.ย. 2555
00404 : อบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ง ตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ - 5 พ.ย. 2555
00405 : เดินแบบผ้าไหมวันแม่ - 31 ต.ค. 2555
00406 : กิจกรรมวันแม่ประจำคณะ - 31 ต.ค. 2555
00407 : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน - 31 ต.ค. 2555
00408 : กีฬาช้างชมพูเกมส์ ปี55 - 31 ต.ค. 2555
00409 : กิจกรรมไหว้ครู 2555 - 31 ต.ค. 2555
00410 : การอบรมบัญชีครัวเรือน - 25 ต.ค. 2555
00411 : โครงการจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง - 31 ต.ค. 2555
รายการ
00001 : นักศึกษาคว้ารางวัลการประกวดภาพถ่ายมหัศจรรย์เมืองสุรินทร์ - 4 ก.ย. 2561
00002 : นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 - 19 ม.ค. 2561
00003 : ขอแสดงความยินดีแก่ธนาคารโรงเรียน ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2560 - 15 ม.ค. 2561
00004 : นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย คว้ารางวัลแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม - 15 ธ.ค. 2560
00005 : นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้รับรางวัลการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์การประหยัดน้ำ - 26 ก.ย. 2560
00006 : นักศึกษาสาขาวิชามัลติมิเดียรับมอบโล่รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม - 26 ก.ย. 2560
00007 : นักศึกษาสหกิจศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง - 24 พ.ค. 2560
00008 : นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ตามรอยเท้าพ่อ“ - 28 มี.ค. 2560
00009 : ขอแสดงความยินดีกับน.ส.ศิริรัตน์ นามโสม น.ส.สุภัสสร งามยิ่ง นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี - 10 ก.พ. 2560
00010 : นักศึกษาคว้ารางวัลจากการแข่งกีฬามหาวิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย - 7 ก.พ. 2560
00011 : นักศึกษาสาขาSME ปี คว้ารางวัลจากการแข่งทักษะ ณ ม ศรีปทุม - 2 ก.พ. 2560
00012 : การแข่งขันทักษะทางบัญชี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร - 26 ม.ค. 2560
00013 : นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย คว้ารางวัลสุดยอดแอนิเมชั่น เงินออมสร้างชาติ 2016 - 28 ต.ค. 2559