ผู้บริหาร


                                                          
                              อาจารย์ประวิทย์    โยธาศิริ    
                           คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
                
   ผศ. ฉลอง  จะระ                                         ผศ. รุ่งทิพย์  เกษตรสิงห์                           
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
                                 รองคณบดีฝ่ายบวิชาการและวิจัย
                                                                                                
     ดร.ชุติกร   ปรุงเกียรติ                                           อ.ทรงพล  สัตย์ซื่อ

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันฯ                               รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางสาวสุเนตรา  ทองจันทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี