ผู้บริหาร


ดร.ศิริรักษ์  ธิจิตตัง ฟอสเตอร์ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

  ผศ.รุ่งทิพย์  เกษตรสิงห์       ดร.พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู       อ.ทิฆัมพร โคตรทัศน์      อ.ทัศวรรณ ศาลาผาย    
รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป รองคณบดีวิชาการและงานวิจัย รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ รองคณบดีพัฒนานักศึกษา