วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

วิสัยทัศน์ (Vision)
 • คณะเทคโนโลยีการจัดการ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม  นำวิชาการ บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่สังคมอย่างยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
 • 1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล
 • 2) สร้างงานวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • 3) บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
 • 4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
 • 5) พัฒนาบุคลิกลักษณะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
 • 6) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล( Good Governance )
พันธกิจ (Mission)
 • 1) ส่งเสริมบุคลากรในคณะให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ งานวิจัย / นวัตกรรม งานบริการวิชาการแก่ ชุมชน สังคม และงานสนับสนุนด้านต่าง
 • 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและ มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชนและสังคม
 • 3) ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ มีทักษะที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Base) เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) และมีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)
 • 4) ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
 • 5) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 • 6) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรมทุกสาขา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การผลิตสาขาวิชาต่างๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล
 • 7) ส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง สนับสนุนและร่วมเสริมสร้างสู่สังคมผู้ประกอบการ
 • 8) ส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) สู่ศูนย์กลางองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย / สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรมและการให้บริการวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • 9) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
 • 10) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดีทุกแผนกงาน / ฝ่าย / สาขาวิชา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance )
 • 11) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ