ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยนักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

150

Adviser

More info

53%

Bounce Rate

More info

44

User Registrations

More info

65

Unique Visitors

More info

เอกสารดาวน์โหลด

No Username ควบคุม
1 รายงานเสนออนุมัติโครงงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ Download
2 สท.01 แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา Download
3 สท.02 แบบฟอร์มขอแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหัวข้อ Download
4 สท.03 แบบฟอร์มขออนุมัติสอบหัวข้อ Download
5 สท.03-1 แบบประเมินสอบหัวข้อ Download
6 สท.04 แบบฟอร์มขอสอบความก้าวหน้าฯ Download
7 สท.04-1 แบบประเมินสอบความก้าวหน้าฯ Download
8 สท.05 แบบฟอร์มขออนุมัติสอบจบฯ Download
9 สท.05-1 แบบประเมินการสอบจบ Download
10 สท.05-2 แบบประเมินการสอบจบ(เฉพาะด้าน) Download
11 สท.06 แบบตรวจเอกสารปริญญานิพนธ์ฯ Download
12 สท.07 แบบตรวจความถูกต้องของเนื้อหาและรูปแบบเล่ม Download
13 สท.08 แบบฟอร์มส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ Download

รายชื่อโครงการวิจัย

ปี ชื่อ ระดับ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา จำนวนที่ปรึกษาหลัก จำนวนที่ปรึกษาหลักร่วม