ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562คณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับการตรวจ ประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งในการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส. ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
          กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม , สาขาภาษาศาสตร์, สาขาการตลาด , สาขาการจัดการ และ สาขาระบบสารสนเทศ โดยมี นางสาวสำราญ ผาสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขต เป็นประธาน พร้อมด้วย นางภัทร์พิชชา พวงสด กรรมการ และ นางสาวนนิดา สมบุตร กรรมการและเลขานุการ ในการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส. กลุ่มที่ 1
          กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป, งานบริหารการศึกษา, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ และ สาขาการบัญชี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดี คณะเกษตรศาสาตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสำเรียม คุมโสระ กรรมการ และ นางผกายมาศ เจริญศิริ กรรมการและเลขานุการ ในการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส. กลุ่มที่ 2
          ในการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส. ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเกณฑ์การประเมิน