ประวัติสาขา

ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของบริการที่มีให้บริการจากหน่วยงานภายนอกที่มีต่อมหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษา โดยบริการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพสูง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงลดภาระของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการบางอย่างกับบริการที่มีให้แก่บุคลกรและนักศึกษา โดยเฉพาะบริการส่วนบุคคล งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการจึงได้สมัครและเปิดใช้บริการ Google Apps for Education ขึ้น และให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการดำเนินการนี้จะให้กระทบกับวิธีการใช้งานที่เปลี่ยนไปให้น้อยที่สุด
Panel Title

Panel Body
Label  


Well done! You successfully read this important alert message.


นายสาทิตย์  วงศ์คำเหลา
คณบดีฝ่ายบริหาร

นายสาทิตย์  วงศ์คำเหลา นายสาทิตย์  วงศ์คำเหลา นายสาทิตย์  วงศ์คำเหลา นายสาทิตย์  วงศ์คำเหลา
ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน

นายสาทิตย์  วงศ์คำเหลา นายสาทิตย์  วงศ์คำเหลา นายสาทิตย์  วงศ์คำเหลา นายสาทิตย์  วงศ์คำเหลา
ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน

นายสาทิตย์  วงศ์คำเหลา นายสาทิตย์  วงศ์คำเหลา นายสาทิตย์  วงศ์คำเหลา นายสาทิตย์  วงศ์คำเหลา
ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน

นายสาทิตย์  วงศ์คำเหลา นายสาทิตย์  วงศ์คำเหลา นายสาทิตย์  วงศ์คำเหลา นายสาทิตย์  วงศ์คำเหลา
ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน