ขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ พ.ค. - ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓ ส่งเอกสารด้วยตัวเอง ณ แผนกการเงิน งานบริหารทรัพยากร * เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. หรือส่งจดหมาย(ลงทะเบียน) มาที่ * มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
*** ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษา (รอบที่ 1) (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ยื่นเอกสาร)
1. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาเท่านั้น
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
(ถ่ายเอกสาร ให้อยู่หน้าเดียวกัน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ)
วันที่ ๒๓ - ๒๔ มิย. นักศึกษาตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร
** สอบถามเพิ่มเติม แผนกการเงิน 044-153065 , 086-01405 47 **


เอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัย »» DownLoad File
2. รายชื่อนักศึกษา »» DownLoad File
35% Complete (success)
35% Complete (warning)