ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ 2561

เครื่องแบบการแต่งกายนักศึกษา ชาย หญิง

กิจกรรม 7ส

มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรในหน่วยงาน


ภาพกิจกรรม

All

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

โครงการตักบาตรสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

รางวัลของเรา

All