S2-0

40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

อาจารย์ที่ได้รับการประเมินผลการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผลการประเมินด้านการเรียนการสอนในระดับดีมาก

คณาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ร่วมการออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 -15 พฤษภาคม 2566)

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการค้า ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การสอบและนำเสนอแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ผ่านรูปแบบการสอบวัดมาตรฐาน CEFR