S2-0

40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์คัดเเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

โครงการประชุมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการแนะแนว และเปิดบ้านราชมงคลสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 สาขาการจัดการได้ดำเนินโครงการบัณทิตในยุคดิจิทัล ได้รับเกียรติจาก ดร.คุณกร เกื้อโกศล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

Good bye senior ประจำปีการศึกษา 2562