ติดต่อเรา

แผนที่คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ที่อยู่

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขที่ 145 หมู่ 15  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 56000

อาคารเรียนรวม  ชั้น 2
โทรศัพท์ 044-153062 ต่อ 3005 (หัวหน้าสำนักงานคณบดี) 
โทรสาร 044-520764