40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

สาขาสาขาภาษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สัมมนาฝึกงาน (ภายนอก) 1/2562

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร คณะเทคโนโลยีการจัดการ

โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย ย้อนรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก