10334253_681525098586380_2398973974141412721_n_1
11 A4  A1

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ฝ่ายวิชาการก้าวไกล

งานบริการการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านรายละเอียด..

ภาพกิจกรรม

All

ฝึกอบรมปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1

โครงการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ปี 2561

รางวัลของเรา

All