โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชรชมพู อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ
35% Complete (success)
35% Complete (warning)