เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2562   เวลา 09.00 น. ดร.เสกสรรค์ นิสัยกล้า รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์ทิฆัมพร โคตรทัศน์ หัวหน้าโครงการ คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมโครงการจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (KM for change)  ณ ห้องประชุมช้างชมพู ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้นำประสบการณ์จากการทำงานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5
35% Complete (success)
35% Complete (warning)