วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ นิสัยกล้า รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เข้าร่วม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย สำนักประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผศ.ลิ่มทอง  พรหมดี  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผศ.ดร.นวลฉวี  แสงชัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

35% Complete (success)
35% Complete (warning)