วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. อาจาร์ย ดร.เสกสรรค์ นิสัยกล้า ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาอาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมในหัวข้อ "การจัดทำสื่อ Education Criteria for Performance Excellence (EdPex)" เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนักงาน ประจำปี 2562 ตามเกณฑ์ EdPex ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

35% Complete (success)
35% Complete (warning)