การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2563ให้ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วย ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เขตเลือกตั้งวิทยาเขตสุรินทร์ ณ ห้องแผนกบริหารบุคคลและนิติกร ชั้น ๑ อาคารงานบริหารทรัพยากร สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
เลือกตั้งล่วงหน้า : ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
วันลงคะแนนเลือกตั้ง : ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

เอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ 2563 »» DownLoad File
2. คำสั่งกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ-วข.สุริน »» DownLoad File
3. ประกาศเลือกตั้งล่วงหน้า »» DownLoad File