บริษัท GFPT Nichirei (Thailand) เปิดรับสมัครงานบริษัทจีเอฟพีที นิชอเร (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครงานในตำแหน่ง
  1. หัวหน้างาน
  2. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
  3. เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายผลิต
  4. พนักงานสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการอาหาร , เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา,เคมี,สัตวบาล, วิทยาการจัดการ,เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
- ชาย /หญิง
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- ร่าเริง แจ่มใส มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์
- สามารถทำงานเป็นกะได้ (บางตำแหน่ง)
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่ Download สำหรับดาวน์โหลดไฟล์