40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ส่งผลงานการประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM)

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย