40% Complete (success)
20% Complete (warning)
40% Complete (danger)
40% Complete (danger)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

การประชุมจัดทำสื่อ EdPex

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPex) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (KM for change)

มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ส่งผลงานการประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM)