ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2560

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มุ่งพัฒนา นศ. นักปฏิบัติ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว

มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรในหน่วยงาน


ภาพกิจกรรม

All

โครงการตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 5

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกสู่ตลาดแรงงานระดับสากล

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

รางวัลของเรา

All

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย คว้ารางวัลแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม