ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2560

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มุ่งพัฒนา นศ. นักปฏิบัติ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

กิจกรรม 7ส

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด..

มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรในหน่วยงาน


ภาพกิจกรรม

All

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ และกิจกรรมประกวดการออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ

รางวัลของเรา

All

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย คว้ารางวัลแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม