กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียด..

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

อ่านรายละเอียด..

ประกาศ

ขอแสดงความยินดี

ยินดีต้อนรับบุคลากร

ขอแสดงความยินดี อาจารย์สรชัย สุขพันธ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

อ่านรายละเอียด..

ขอแสดงความยินดี นางสาวอัจฉรา บัวหอม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

อ่านรายละเอียด..

รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา มทร.อีสาน ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

อ่านรายละเอียด..

แสดงความยินดี

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม

อ่านรายละเอียด..

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ภาพกิจกรรม

All

คณะเทคโนโลยีการจัดการร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมเปิดโครงการอบรมส้มมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาประจำปี 2564

กิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลสุรินทร์ Open house เรียนที่นี่...มีแต่ความสุข

รางวัลของเรา

All