ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ 2564

คณะเทคโนโลยีการจัดการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"

อ่านรายละเอียด..

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อชาติ เข้ารับการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 อย่างพร้อมเพรียง

อ่านรายละเอียด..

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

อ่านรายละเอียด..

คณะเทคโนโลยีการจัดการขอแสดงความยินดี กับ น.ส.กาญจนา สุภาพ นักศึกษาสาขาการจัดการ (ภาคสมทบ)

อ่านรายละเอียด..

ขอแสดงความยินดี อาจารย์สรชัย สุขพันธ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

อ่านรายละเอียด..

ขอแสดงความยินดี นางสาวอัจฉรา บัวหอม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

อ่านรายละเอียด..

รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา มทร.อีสาน ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

อ่านรายละเอียด..

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

อ่านรายละเอียด..

แสดงความยินดี

ยินดีต้อนรับนักศึกษา

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม

อ่านรายละเอียด..

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ภาพกิจกรรม

All

คณะเทคโนโลยีการจัดการร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมเปิดโครงการอบรมส้มมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาประจำปี 2564

กิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลสุรินทร์ Open house เรียนที่นี่...มีแต่ความสุข

รางวัลของเรา

All