เทคโนธานีขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วม กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการชุมชน Local Startups
เทคโนธานีขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วม กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการชุมชน Local Startups เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้โชว์พลังสร้างสรรค์ด้านการตลาด (Marketing) เพื่อพัฒนาชุมชน พร้อมทั้ง Workshop ฝึกทักษะการเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ฟรี !!!
-เงินทุนสนับสนุนโครงการมูลค่ารวม 225,000 บาท
-รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2563
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก สังกัดมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
- ศิษย์เก่า ในสังกัดมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่างที่จบการศึกษาไม่เกิน 10 ปี
- ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน/ทีม
- สมาชิกในทีมจำนวน 5 คน ไม่จำกัดสาขาวิชา
เงื่อนไขการสมัคร
- ผู้สมัครจะต้องส่งคลิปวิดีโอ ในโจทย์ “การโฆษณาสินค้านวัตกรรม เพื่อธุรกิจชุมชนให้น่าสนใจ” ความยาวไม่เกิน 1.30 นาที เพื่อใช้ในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับเงิน จำนวน 5,000 บาท/ทีม
- ผู้สมัครต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % กรณีเข้าร่วมไม่ถึง อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้ให้ทุนสนับสนุน
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
การส่งใบสมัคร
ส่งใบสมัครได้ที่ : หน่วยบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ห้อง 213 ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือทาง Email : asitatd@gmail.com
พร้อมทั้งส่ง Link ผลงานคลิปวิดีโอ ในโจทย์ “ โฆษณาสินค้านวัตกรรม เพื่อธุรกิจชุมชนให้น่าสนใจ” เพื่อใช้ในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ฯ
ติดต่อสอบถามข้อมูล
หน่วยบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
โทร. 044 - 224820 หรือโทร. 095-8145781
E-mail : asitatd@gmail.com