ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและจังหวัดชลบุรี โดยมีกำหนดจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ นักวิจัย และกลุ่มเกษตรกร ที่จะได้มีโอกาสในการ นำเสนอผลงานทั้งด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับด้าน การเกษตร ออกเผยแพร่สู่การรับรู้ของสาธารณะขยายวงกว้างขึ้น อีกทั้งให้เกษตรกร ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีโอกาสนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านอื่นๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนา ให้เกิดผลงานในด้านอื่นๆ ทางการเกษตรของประเทศอีกมากมาย ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คลิกที่ Download สำหรับดาวน์โหลดไฟล์

35% Complete (success)
35% Complete (warning)