เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2562   เวลา 09.00 น. ดร.เสกสรรค์ นิสัยกล้า รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ ณ โรงแรมเจ้าหลาว คาบีน่า รีสอร์ท  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรรับรู้หลักเกณฑ์และวิธีในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หรือทางวิชาชีพเฉพาะ เพื่อกระตุ้นและสร้างความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือทางวิชาชีพเฉพา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างงานผลงานทางวิชาการหรือทางวิชาชีพเฉพาะ

35% Complete (success)
35% Complete (warning)