คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมโครงการลดน้ำหนักสร้างสุขบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ ณ บริเวณ อัฒจันทร์โค้ง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสมารถลดน้ำหนักได้ ทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการผ่อนคลายความตรึงเครียดจากการทำงาน โดยแบ่งเป็น 4 กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2562 - มิถุนายน 2563
35% Complete (success)
35% Complete (warning)