Humanities and Social Sciences Department

Welcome Freshmen 2018

00-022-002

แนะนำรายวิชาใหม่

Personality Development

การพัฒนาบุคลิกภาพ

เรียนรู้เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพและการปรับตัว

เพื่อให้คุณเป็น

Smart Person

นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว

มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรในหน่วยงาน


ภาพกิจกรรม

All

โครงการท่องเที่ยววิถีภูมิปัญญาเชิงวัฒนธรรมชาวกูย

มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เน้นสอนสนุก

รางวัลของเรา

All