บุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

พื้นสีขาวขนาดใหญ่

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

แนะนำรายวิชาใหม่

อ่านรายละเอียด..

กิจกรรม 7ส

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด..

มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรในหน่วยงาน


ภาพกิจกรรม

All

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสุรินทร์

โครงการฝึกปฏิบัติการสถานการณ์จำลองทางบัญชี (Accounting Situation)

รางวัลของเรา

All

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีแก่ธนาคารโรงเรียน ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2560

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย คว้ารางวัลแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม