คณะเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

กำหนดพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านรายละเอียด..

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการให้คำปรึกษาและแนะแนวของผู้ให้คำปรึกษา

อ่านรายละเอียด..

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

อ่านรายละเอียด..

นโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

อ่านรายละเอียด..

สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตนักศึกษาที่ต้องการสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

อ่านรายละเอียด..

รับสมัครนักศึกษามีความสามารถพิเศษต่างๆ

อ่านรายละเอียด..

กำหนดพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านรายละเอียด..

ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัส

อ่านรายละเอียด..

ภาพกิจกรรม

All

นักศึกษาฝึกปฏิบัติรายวิชาศิลปะประยุกต์ในอุตสาหกรรมบริการ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้รับรางวัลการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์การประหยัดน้ำ

นักศึกษาสาขาวิชามัลติมิเดียรับมอบโล่รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม

รางวัลของเรา

All

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้รับรางวัลการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์การประหยัดน้ำ

นักศึกษาสาขาวิชามัลติมิเดียรับมอบโล่รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม

นักศึกษาสหกิจศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง