ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย Local & Global Sustainability: Meeting the Challenges & Sharing the Solutions

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๙ "Local & Global Sustainability: Meeting the Challenges & Sharing the Solutions" ในวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
http://conference.grad.ssru.ac.th/index.php?l=th

คลิกที่ Download สำหรับดาวน์โหลดไฟล์