13 ตุลาคม 2564

ขอแสดงความยินดี

ยินดีต้อนรับบุคลากร

รับสมัครนักศึกษา

อ่านรายละเอียด..

ขอแสดงความยินดีกับ

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี อาจารย์สรชัย สุขพันธ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

อ่านรายละเอียด..

ขอแสดงความยินดี นางสาวอัจฉรา บัวหอม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

อ่านรายละเอียด..

รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา มทร.อีสาน ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

อ่านรายละเอียด..

แสดงความยินดี

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม

อ่านรายละเอียด..

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ภาพกิจกรรม

All

กิจกรรมมารยาทดีสังคมดีในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Big Cleaning Day & 7ส.

กิจกรรมสังคมดีมีมารยาท

รางวัลของเรา

All